سوالات شرعی خود را از ما بپرسید

ارتباط با ائمه جماعت مسجد

سوالات شما در اسرع وقت پاسخ داده میشود .

احکام طهارت

داربست یا سازه اسپیس

  به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی  فورا نیازمندیم

ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم

احکام خمس

داربست یا سازه اسپیس

  به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی  فورا نیازمندیم

ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم

احکام تقلید

داربست یا سازه اسپیس

  به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی  فورا نیازمندیم

ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم

احکام روزه

داربست یا سازه اسپیس

  به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی  فورا نیازمندیم

ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم

احکام نماز

داربست یا سازه اسپیس

  به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی  فورا نیازمندیم

ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم

رهن و اجاره

داربست یا سازه اسپیس

  به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی  فورا نیازمندیم

ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم

سبک زندگی

داربست یا سازه اسپیس

  به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی  فورا نیازمندیم

ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم

کسب و کار

داربست یا سازه اسپیس

  به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی  فورا نیازمندیم

ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم

هنر

داربست یا سازه اسپیس

  به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی  فورا نیازمندیم

ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم

وقف

داربست یا سازه اسپیس

  به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی  فورا نیازمندیم

ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری جهت نصب در جلوی نمای مسجد فورا نیازمندیم

ما را به دوستان خود معرفی کنید

ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید