عکاس باشی

مسابقه شماره دو

نوروز مهدوی
به بهترین و زیباترین عکس ها از سفره نوروز مهدوی جوایزی به قید قرعه اهدا می گردد

شرکت برای تمامی سنین آزاد است
به صورت ارسال عکس (مجازی)
دریافت جوایز حضوری در مسجد

به نفرات اول تا سوم

 

موضوع عکاسی: عکس از سفره نوروز مهدوی