12 جمله بسیار مهم

اين دوازده جمله را حتماً بخوانيد…

۱- یادت باشه تا خودت نخوای هيـچ کس نمی‌تونه زندگيتو خراب کنه
⚪️⚪️⚪️
۲- یادت باشه که آرامش رو بايد تو وجود خودت پيدا کنی
⚪️⚪️⚪️
۳- یادت باشه خدا هميشه مواظبته
⚪️⚪️⚪️
۴- يادت باشه هميشه ته قلبت يه جايي برای بخشيدن آدما بگذاری ….
⚪️⚪️⚪️
۵- منتظر هيچ دستی در هيچ جای اين دنيا نباش… اشکهايت را با دستهاي خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند
⚪️⚪️⚪️
۶- زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند
مراقب حرفهايمان باشيم
⚪️⚪️⚪️
۷- گاهي در حذف شدن کسی از زندگيتان حکمتی نهفته است
اينقدر اصرار به برگشتنش نکنيد
⚪️⚪️⚪️
۸- آدما مثل عکس هستن، زيادی که بزرگشون کنی کيفيتشون مياد پايين
⚪️⚪️⚪️
۹- زندگي کوتاه نيست، مشکل اينجاست که ما زندگي را دير شروع می‌کنيم
⚪️⚪️⚪️
۱۰- دردهايت را دورت نچين که ديوارشوند، زير پايت بچين که پله شوند…
⚪️⚪️⚪️
۱۱- هيچوقت نگران فردايت نباش، خدای ديروز و امروزت، فردا هم هست…
اگر باشی …
⚪️⚪️⚪️
۱۲- ما اولين دفعه است که تجربه بندگی داريم ولى او قرنهاست که خداست…