نذر و نذورات

در تمام جوامع

فارغ از وضعیت اقتصادی و ضروریت نیاز به اُمور خیرخواهانه و بشردوستانه

این انسان است که برای لذت و آرامش و هزاران دلیل دیگر نیاز به انجام امور نیک دارد

نه الزاما از بعد خیری که می رساند

بلکه از بعد چیزهایی که به سبب کار خیر به دست می آورد.

 

نیکوکار گرامی

شما میتوانید کمکهای نقدی خود را به شماره حساب زیر به نام

مسجد و حسینیه الله اکبر

واریز نمایید

0102294054002

و کمکهای غیر نقدی خود را به خادم مسجد آقای روحی تحویل نمایید.

 

 

 

 

 

انواع نذر

1- نذر بر: نذرى است براى شكرگزارى نعمت دنيوى يا اخروى؛ مانند نذر براى بچه دار شدن يا توفيق تشرف به حج.

2- نذر استدفاع: نذرى است براى رفع بلا، بيمارى و گرفتارى؛ مانند اين كه بگويد: اگر خداوند بيمارم را شفا دهد فلان كار را براى خدا انجام مى دهم.

3- نذر زجر: نذرى است كه به انجام كار حرام يا مكروه و يا بر ترك واجب يا مستحب تعلق مى گيرد و به خاطر بازداشتن نفس از ارتكاب حرام يا مكروه و نيز ترك واجب يا مستحب منعقد مى گردد، مثل اين كه انسان نذر كند اگر فلان كار حرام يا مكروه را انجام دادم به خاطر زجر و منع نفس خودم از انجام آن، فلان كار را به خاطر خدا انجام دهم و يا اگر فلان كار واجب يا مستحب را ترك كردم به خاطر زجر نفس خود از ترك آن، فلان كار را به خاطر خدا انجام دهم.

4- نذر تبرع: نذر مطلق است و مشروط به چيزى نيست؛ مثلاً شخصى نذر مى كند كه فردا روزه بگيرد.

تحريرالوسيله، ج 2، ص 103، م 4.