مسئول کتابخانه

به یک نیروی آقا جهت اداره کتابخانه نیازمندیم

روزهای فرد مخصوص آقایان

یکشنبه . سه شنبه . پنجشنبه

ساعت حضور : دو ساعت قبل از نماز ظهر و عصر

*****************

به یک نیروی خانم جهت اداره کتابخانه نیازمندیم

روزهای زوج مخصوص خواهران

شنبه . دوشنبه . چهارشنبه

ساعت حضور : دو ساعت قبل از نماز ظهر و عصر

 

گروه فرهنگی مسجد و حسینیه الله اکبر

تلفن راهنما : 09158994845