ریسه لامپ

به شش ریسه لامپ رنگی 25 متری

جهت نصب در جلوی نمای مسجد

فورا نیازمندیم

به دو ریسه لامپ قرمز 25 متری

جهت نصب در جلوی نمای مسجد

فورا نیازمندیم