داربست یا سازه اسپیس

 

به تعدادی لوله داربست و یا سازه نمایشگاهی اسپیس

جهت ساخت چایخانه و ایستگاه فرهنگی

برای استفاده در ایام و مناسبتهای مختلف مذهبی 

فورا نیازمندیم